Hướng dẫn update ap hổ vằn nói chung và Pro hổ vằn 1562AE bypass lOS 16.

Hướng dẫn update ap hổ vằn nói chung và Pro hổ vằn 1562AE bypass lOS 16.
Lưu ý Các tai nghe AirReps.vn – Phụ Kiện Công Nghệ 1562AE bán ra đều đã được up lên bản mới nhất.
𝐁𝟏: 𝐓𝐚̉𝐢 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝𝐜𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐦𝐚̃ 𝐐𝐑 𝐜𝐨𝐝𝐞 𝐛𝐞̂𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 (𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐢𝐝).
𝐁𝟐: 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐛𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐀𝐏.
𝐁𝟑: 𝐌𝐨̛̉ 𝐚𝐩𝐩 𝐜𝐥𝐨𝐮𝐝𝐝𝐜𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 -> 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐄𝐚𝐫𝐛𝐮𝐝𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧.
𝐁𝟒: 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐐𝐮𝐞𝐫𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞. (𝐓𝐡𝐚́𝐨 𝟐 𝐭𝐚𝐢 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐤).
𝐁𝟓: 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝.
𝐁𝟔: 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐅𝐖.
Bây giờ chỉ việc chờ đợi. Khi update xong cho tai nghe vào lại trong dock tầm 10s. Quên hết những kết nối trước đó đi kể cả trên android và đem qua táo 16 kết nối.
Done.

Trả lời